data:text/calendar;charset=utf8;base64,QkVHSU46VkNBTEVOREFSDQpWRVJTSU9OOjIuMA0KQkVHSU46VkVWRU5UDQpVSUQ6NzdlMjEzMTZkOTlmYzc0YTA1ZDZhMTcyY2ZjYjNhNzUNClNVTU1BUlk6RGF0YSBDZW50cmUgV29ybGQgMjAyMw0KRFRTVEFSVDtUWklEPUV1cm9wZS9Mb25kb246MjAyMzAzMDhUMDEwMDAwDQpEVEVORDtUWklEPUV1cm9wZS9Mb25kb246MjAyMzAzMDlUMDEwMDAwDQpERVNDUklQVElPTjpFeHBlcmllbmNlIHRoZSB3b3JsZCdzIGxhcmdlc3QgZ2F0aGVyaW5nIG9mIGRhdGEgY2VudHJlIHByb2Zlc3Npb25hbHMgYW5kIGVuZC11c2VycyBhdCBEYXRhIENlbnRyZSBXb3JsZCBvbiA4LTkgTWFyY2ggMjAyMyBlbWFuYXRpbmcgZnJvbSBFeENlTCBMb25kb24uIERhdGEgY2VudHJlcyBhcmUgdGhlIGJlYXRpbmcgaGVhcnQgb2YgdGhlIGRpZ2l0YWwgZWNvbm9teS4gTm93IGl0J3MgdGltZSB0byB0YWtlIHBhcnQgaW4gdGhlIGV2ZW50IHRoYXQgcG93ZXJzIHRoZSBkaWdpdGFsIGVjb25vbXkuDQpMT0NBVElPTjpFWENFTCBMb25kb24NCkVORDpWRVZFTlQNCkVORDpWQ0FMRU5EQVI=